Spotkania z mieszkańcami i najemcami lokali
Idea zorganizowania spotkania z mieszkańcami wypłynęła od zespołu biura architektonicznego
Gruppay Architekci, które mieści się właśnie przy ulicy Piramowicza. Pomysł zakładał, aby
pokazać mieszkańcom jak można przekształcić przestrzeń wspólną przy której mieszkają. Cel jaki
sobie postawiliśmy był następujący: opracować koncepcje przekształcenia ulicy w oparciu o ideę
strefy woonerf, zaproponować rozwiązania materiałowe, zasugerować nowe funkcje, jakie może
pełnić ulica po takiej transformacji oraz, co najważniejsze, zachęcić mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa.
Pomimo naszych obaw frekwencja była duża. Pojawiło się ok. 40 osób, gdzie większość stanowili
sami mieszkańcy. Reakcja obecnych przekroczyła nasze oczekiwania. Idea stref woonerf,
choć początkowo mogła być dość nieoczywista w odbiorze, szybko zyskała aprobatę. Już od
początku rozmowy okazało się, że mieszkańcy doskonale zdają sobie sprawę z walorów, jakie
posiada ul. Piramowicza i wyrazili chęć uczestnictwa w kreowaniu ich wspólnej przestrzeni. To co
dla nas jest najważniejsze to fakt, że mieszkańcy sami potrafili osiągnąć konsensus w kwestiach,
które my uznaliśmy za potencjalnie kontrowersyjne. Między innymi chodziło o podzielenie ulicy na
dwie strefy: pierwszą reprezentacyjną bez możliwości parkowania samochodów i drugą,
techniczną, gdzie można by zapewnić parking obsługujący całą ulicę. Mieszkańcy sami doszli do
wniosku, że zalety takiego podziału pozwolą podkreślić najważniejszy element ulicy - cerkiew Św.
Olgi, która stałaby się "głównym aktorem" budującym wspólną przestrzeń reprezentacyjną.
W czasie rozmowy okazało się, że mieszkańcy instynktownie czują jakie potrzeby powinno
zapewniać ich najbliższe miejsce zamieszkania, tylko brakuje im "przewodnika" w rodzaju palety
narzędzi i rozwiązań, które jasno pozwoliłyby im to zdefiniować. Na pewno dało się zauważyć
entuzjazm, który wynikał z faktu, że pomysł ingerencji w tkankę ulicy jest konsultowany od
bardzo wczesnego etapu bezpośrednio z nimi, a nie jest gotowym rozwiązaniem stworzonym w
oderwaniu od ich rzeczywistych potrzeb. Dało się też odczuć, że pomimo iż ul. Piramowicza jest
zlokalizowana bezpośrednio w pobliżu tworzonego właśnie Nowego Centrum Łodzi, mieszkańcy
czują się pominięci i opuszczeni w procesie planowania.
Wizualizacja projektu
widok od ulicy Jaracza
wjazd do bramy
stojaki rowerowe
zieleniec
parkomat
zieleniec
wjazd do bramy
parkomat
zieleniec
ławka
kosz na smieci
szykana
stojaki rowerowe
parkomat
kosz na smieci
parkomat
wjazd do bramy
wjazd do bramy
ławki
zieleniec
pompa/zdrój uliczny
szachownice
pomnik
wjazd do bramy
cerkiew
parking rowerowy
Jaracza
podwyższony wjazd
rynsztok
widok na szykanę
wjazd do bramy/stojaki rowerowe
rekreacja: zdrój uliczny/szachownice
mały plac zabaw
plac przed cerkwią/pomnik/kwietniki ze starych podjazdów bramnych
wjazd od ulicy Narutowicza
dalej: projekt na 6 Sierpnia
powrót
Mamy wielką przyjemność dokonać podsumowania spotkania, które odbyło się z mieszkańcami
i najemcami lokali przy ul. Piramowicza w dniu 29.05.2013 r.
W ramach przygotowania spotkania zostało wydrukowane ok. 400 ulotek informacyjnych,
dostarczonych indywidualnie do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz ok. 30 plakatów
umieszczonych w widocznych miejscach na całej ulicy (tablice ogłoszeniowe, bramy
poszczególnych kamienic).

Poniżej zaprezentowane są wizualizacje przekształceń ulicy, jakie powstały w ramach warsztatów.
Chcielibyśmy jednocześnie wyrazić nasze podziękowania firmie FPL za umożliwienie nam
zorganizowania spotkania i użyczenie sali konferencyjnej.
zachowana ciągłość chodnika
chodnik
Narutowicza
podwyższony wjazd
zachowana ciągłość chodnika
Schematy aranżacji ul. Piramowicza
Piramowicza obecnie. Układ komunikacyjny sprzyja rozwijaniu nadmiernej prędkości.
Strefa oznaczona na czerwono jest zdominowana przez ruch samochodowy. Strefa zielona jest strefą pieszą.
Obecny układ nie uwzględnia potrzeb ruchu rowerowego.
Obecnie na Piramowicza parkuje maksymalnie 30 aut. Liczba równoległych miejsc parkingowych zajmuje długość całej ulicy.
W koncepcji przekształcenia ulicy usunięto możliwość bezpośredniej jazdy na wprost. Przełamanie osi toru jazdy uniemożliwia rozwijanie nadmiernej prędkości.
Strefa oznaczona na czerwono zezwala na uspokojony ruch samochodów i pojazdów specjalnych.
Strefa oznaczona na zielono jest przyjazna dla pieszych i cyklistów.
Strefa oznaczona na zielono pełni funkcję reprezentacyjną i rekreacyjną. Strefa oznaczona na żółto stanowi część "techniczną" z miejscami parkingowymi. Rezygnacja z chodników pozwala wprowadzić parkowanie prostopadłe.
W takim układzie można pomieścić 30 aut na połowie długości ulicy.